Nipgårds Sø

Nipgård Sø er en af KjelleEgnens fine naturperler. Søen bærer præg af at ligge i et landskab med mange dødishuller. Den er lavvandet med sandbund og delvist omkranset af elleskov.

Der er ikke noget tilløb, og oplandet til søen er meget lille, men består af intensivt dyrkede landbrugsarealer. Afløbet, der i lange perioder er tørlagt, løber til Åresvad Å og derfra videre i Karup Å.


Søen er udpeget af EU til at væren en bevaringsværdig sø med en række sjældne vandplanter. På lavt vand findes bl.a. strandbo, søpryd og svømmende sumpskærm, og på dybere vand findes en række langskudsplanter som aks-tusindblad og vandpest .

 
Lav din egen hjemmeside med mono.net