Kompedal Plantage

Kompedal Plantage er statsskov under Skov og Natursty-relsen. Plantagens 2678 ha. rummer både nåle- og løvtræer, slette, ager, søer og fedede områder. Jordbunden består hovedsagelig af sten, grus og sand.

 

Plantagen, som er cirka 200 år gammel, ligger i den østligste del af Karup Hedeslette, nærmest isranden, da sletten blev dannet.

Ved besøg lægger man især mærke til det meget flade terræn, der kun er brudt af tre smeltevandsdale, parallelle og løbende i retning SØ-NV. Nordligst ligger Kompedalen, i midten Urhane-dalen og sydligst Marskendal. Dalene ligger som lynghede og indgår sammen med Grathe Hede i det fredede areal.

 

Fra omkring 1596 var området en del af den kgl. vildtbane, dvs. jagtområde. Senere, omkring 1759, begyndte "kartoffel-tyskene" at sætte deres præg på egnen.

 

Livet i Kompedal

Kompedal plantage er meget dyrerig. Her lever bl.a. er kronvildt, råvildt og hare - og desuden skovmår, ræv, grævling, hermelin og brud.

Af fugle ses bl.a. misteldros-sel, duehøg, tårnfalk, mus-våge, skovdue, skovsneppe, natravn, sortspætte, grøn-spætte og flagspætte, og på træk ses blå kærhøg og små falkearter.

Af særlige plantearter kan nævnes ulvefod og guldblomme (Arnica).

Lav din egen hjemmeside med mono.net