Vedtægter for Foreningen Kjellerupegnens Udviklingsråd

§ 1 - Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er KjellerupEgnens Udviklingsråd.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er den nye Silkeborg Kommune.
§ 2 - Formål
Stk. 1. Foreningens formål er at virke for private virksomheders, kulturlivets og idrætslivets fortsatte udvikling på Kjellerup egnen.
Det er herudover foreningens formål:
- At formulere nye ideer og planer til fremme af erhvervsområdet, idræt, sundhed, kultur, landdistriktsudvikling og andre tiltag, der løfter Kjellerup egnen
- At gennemføre konkrete projekter til fremme heraf
§ 3 - Medlemmer
Stk. 1.Som medlem kan optages alle borgere på egnen, foreninger, virksomheder  mv.
Stk. 2. Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til formanden.
Stk. 3. Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen.
Nægtelsen skal dog, såfremt den optagelses søgende ønsker det, efterprøves på den førstkommende ordinære generalforsamling.
Medlemmer, der er ekskluderet af generalforsamlingen i kraft af manglende opfyldelse af de almindelige medlemsforpligtelser, kan kun genoptages med samtykke fra generalforsamlingen, vedtaget med 2/3 majoritet af de fremmødte på denne.
Stk. 4. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens love og formålsbestemmelse.
§ 4 - Generalforsamling
Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, på hvilken ethvert medlem har én stemme. Bestyrelsen kan invitere eksterne deltagere med interesse i foreningens virke til generalforsamlingen. Eksterne deltagere har taleret, men ikke stemmeret.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. marts. Indkaldelse sker ved annoncering med mindst 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden.
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen til generalforsamlingen, skal meddeles bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen, og af bestyrelsen annonceres senest 2 uger inden generalforsamlingen.
Stk. 3. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal som minimum omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsessuppleanter
6. Valg af revisor
7. Eventuelt
Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 1/3 af medlemmerne opfordrer bestyrelsen hertil.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes ved annoncering med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
Finder generalforsamlingen sted på medlemmernes opfordring, skal generalforsamlingen afholdes senest 2 måneder efter, at bestyrelsen har modtaget opfordringen.
Stk. 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte.
Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpel stemmeflerhed (jf. dog § 10 om vedtægtsændring og opløsning).
Generalforsamlinger ledes af den ved simpel stemmeflerhed valgte dirigent. Medlemmer kan lade sig repræsentere på generalforsamlinger ved fuldmagt.
§ 5 - Bestyrelse og forretningsudvalg
Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. I ulige år er 2 på valg og i lige år er 3 på valg. Genvalg kan finde sted.
Hvert år vælges der minimum en suppleant for bestyrelsen
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Stk. 3. Til at drive foreningens tiltag og aktiviteter kan bestyrelsen nedsætte et aktivitetsudvalg, bestående at interesserede medlemmer. Minimum et bestyrelsesmedlem er født medlem af aktivitetsudvalget.
Stk. 4. Bestyrelsen kan udarbejde en forretningsorden for bestyrelsen og/eller aktivitetsudvalget
Stk. 5. Bestyrelsen har til opgave at varetage den øverste ledelse af foreningens virksomhed. Bestyrelsen fastlægger de økonomiske, organisatoriske og administrative rammer for foreningens virksomhed i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutninger.
Bestyrelsen udarbejder hvert år foreningens budget. Bestyrelsen modtager intet vederlag.
Stk. 6. (udgået 2012)
Stk. 7. Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.
§ 6 - Formue
Stk. 1. Foreningens formue tilvejebringes ved frivillige bidrag og via ansøgninger og fundraising i private og offentlige puljer samt EU-puljer.
Stk. 2. Generalforsamlingen kan fastsætte kontingent.
§ 7 - Hæftelse
Stk. 1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid hørende formue.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
Stk. 3. Intet medlem har noget krav på foreningens formue.
§ 8 - Regnskabsår og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.
§ 9 - Udtrædelse
Stk. 1. Udtrædelse kan ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 3 måneders varsel til regnskabsårets udgang.
Stk. 2. Et medlem, der udtræder af foreningen, har ingen krav på tilbagebetaling af evt. kontingent eller på andel af foreningens formue.
§ 10 - Vedtægtsændringer og opløsning
Stk. 1. Ændring af foreningens vedtægter kræver vedtagelse på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget er opført på dagsordenen og annonceret senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Til vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for ændringerne.
Stk. 2. Til opløsning af foreningen kræves vedtagelse på 2 generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 3 ugers mellemrum. Det kræves, at beslutning om opløsning vedtages på hver generalforsamling af mindst ¾ af de fremmødte medlemmer.
Stk. 3. Med samme majoritet træffer bestyrelsen beslutning om, hvorledes der ved opløsning skal forholdes med foreningens formue, som skal søges henlagt til en fond, forening, samvirke, institution eller lignende selvstændigt juridisk organ, der kan virke for et lignende formål på Kjellerupegnen, som det der er nævnt i § 2.
§ 11 - Ikrafttrædelse
Stk. 1. Nærværende vedtægter er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 6. december 2006 og træder umiddelbart i kraft.
 

Lav din egen hjemmeside med mono.net